Hledání na těchto stránkách
 , svátek má:
On line uživatelů:
 
 
 
Astrologické domy - obecné informace
 

    Domy představují v horoskopu oblast působnosti aspektu či jiných záležitostí a jsou nejdiskutabilnější částí horoskopu. Každý astrolog sice domy užívá (bez nich to prostě nejde), ne však všichni se dokážou shodnout na tom, dle čeho a jak se velikost a umístění počítá. Během vývoje astrologie vzniklo hned několik systémů domů a několik se jich také dodnes užívá. Podle různých systémů mohou a nemusí být domy Vašeho horoskopu rozdílné (rozdíly se stupňují v mnoha případech hlavně v závislosti na místě narození). První dům (Ascendent) pak až na drobné vyjímky vychází obvykle stejně. Nemá sebemenší smysl složitě zde rozebírat na čem je založen ten který systém domů, myslím že bohatě postačí zmínit, že mezi dnes nejpoužívanější patří systém Placidus, Koch a Regiomontanus (který používám já) a vedle těchto ještě jeden řekl bych tak trochu "umělý"... a sice systém solárních domů. Ten je právě jednou z vyjímek v umístění ascendentu. Solární domy vychází z postavení Slunce. Sluneční znamení = Ascendent, tedy 1. dům. 2. dům je pak následující znamení atd. Vždy jedno znamení = jeden dům. Tento systém se však využívá téměř výhradně pro horoskopy bez data, času a místa narození. Tedy pro (populární) horoskopy v novinách, rádiích, na internetu atd. - ať již denní, měsíční, roční nebo na delší dobu.

 
První dům symbolizuje naši tělesnou osobnost. Znamení v prvním domu je vycházející znamení - ascendent - je filtr skrz který nás ovlivňují planety. Tohle je to, co nás odlišuje od lidí narozených ve stejný den, ale v jiném čase. Rozhoduje to o tom, jak hledíme na život a přestavuje to, jak nás vidí ostatní. První dům ovlivňuje prakticky celou osobnost a všechny planety v tomto domu mají velmi silný vliv.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: osobitost; povaha; vzhled; já.
 
Druhý dům symbolizuje materiální hodnoty a zabezpečení. Vztahuje se na osobní majetek a blahobyt povšechně. Naznačuje jak získáváme a utrácíme materiální prostředky a jak jsou pro nás důležité a také jak si ceníme sami sebe.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: zabezpečení; vztah s přírodou; navazování vztahů; nabytí majetku a peněz.
 
Třetí dům symbolizuje vzdělání a komunikace. Vztahuje se na duševní schopnosti, myšlení, na vytváření vztahů s bezprostředním okolím a na schopnost združování v mládí. Zabývá se krátkými cestami, psaním, mluvou a sourozenci. Vzbuzuje touhu propátrat své okolí.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: vztah k společenskému prostředí; praktické záležitosti; zdravý rozum; družnost; komunikace s ostatními.
 
Čtvrtý dům představuje domov nebo základnu. Ve fyzickém smyslu to znamená dům a v duchovním smyslu to znamená duši. Psychologické kořeny, včetně rodinné nebo kulturní tradice patří do čtvrtého domu. Má spojení s pozemským majetkem, domovem a zabezpečením.Ovládá také rodiče, zejména otce. Poukazuje na požadavky, které chceme domovem uspokojit.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: základna; domov; vlast; kořeny; vztahy s rodiči; domácí život a prostředí.
 
Pátý dům symbolizuje rekreaci, tvořivost a sebevyjádření. Jedná se o impuls zvěčnit vlastní existenci ve světě. Patří sem děti, milostné poměry, umělecké snahy, koníčky. Tento dům znamená snahu odlišit se od ostatních a rozhoduje o tom jestli máme od přírody štěstí v spekulaci a hazardních hrách.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: životní energie; pocity; radost; tvořivost; láska a plodnost; záliby; vztahy s dětmi.
 
Šestý dům symbolizuje zaměstnání, povinnosti a zdraví. Je to oblast služeb ostatním. Každodenní praktické úkoly, a vztahy se spolupracovníky patří do tohoto domu. Nachází se tu také náš zájem o zdraví.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: postoj ke každodennímu životu a zdraví; schopnosti v zaměstnání; schopnost zachovat si zdraví.
 
Sedmý dům je dům osobních a důvěrných vztahů. Znamení v sedmém domu je zapadající znamení - descendent. Je to na opačné straně zvěrokruhu nežli první dům a představuje osoby s kterými máme blízké vztahy a naše společenské uvědomění (nebo jeho nedostatek). Znamení v sedmém domu představuje ideálního partnera, s kterým by jsme se měli přitahovat. (Toto není stejná věc jako znamení v souhlasném živlu, s kterým by jsme měli jenom vycházet.) Descendent také popisuje stránku naší vlastní povahy, která je v souladu s naším ideálním partnerem a dává nám příznaky, jak by mohlo vypadat naše ideální manželství nebo jiné partnerství. Znamení našeho descendenta shodné s ascendentem partnera je ideální, protože tyto 2 horoskopy se navzájem odrzcadlují a doplňují.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: schopnost přizpůsobit se ostatním; touha po partnerství a osobních vztazích; my.
 
Osmý dům představuje uspokojení potřeb, tajemství života a společné zdroje. Ovládá životní dráhu od narození až po smrt. Jde tu o průběh sexuality, početí a zrození. Psychologicky je spjat s hluboce zasahujícími mezníky života: "znovuzrození" křesťané jsou ovládáni tímto domem. Zabývá se také majetkem, který jsme získali výsledkem příbuzenského vztahu nebo zdědili. Patří sem i daně, pojistky a pod. Vztahuje se vytváření, obnovení a výzkum. Má spojení se životními záhadami okultismem a magií.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: pud sebezáchovy; schopnost obnovení; schopnost přizpůsobení; postoj ke změnám a ke smrti.
 
Devátý dům symbolizuje cestování, vyšší vzdělání, a životní filozofii. Symbolizuje touhu člověka splynout s něčím vyšším. Je to oblast dlouhodobých cílů, plánování a dlouhých poutí. Náboženství, církev, filozofie, právo a vyšší vzdělání patří do devátého domu. Vztahuje se na vzdálená místa a vyhledávání nových obzorů fyzických i duševních.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: potenciál k vyšší inteligenci; schopnost rozšiřování společenských a zeměpisných obzorů; záliba v cestování a dobrodružství.
 
Desátý dům představuje kariéru, prestiž a reputaci. Ovládá touhu člověka získat svou identitu ve společnosti. Je to oblast, která poukazuje na to, co ve světě dosáhneme, jak se ukazujeme na veřejnosti a naše pamatováníhodné činy. Zabývá se zaměstnáním a postavením v zaměstnání a naší pověstí. Vztahuje se také na státní jiné dalekosáhlé záležitosti. Společně s čtvrtým domem ovládá rodiče, především matku.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: touha po společenské a materiální nezávislosti; schopnost upoutat pozornost veřejnosti; schopnost brát zodpovědnost a dosáhnout úspěchu.
 
Jedenáctý dům symbolizuje přátelství, společenství, ideály a společenské úlohy. Týká se touhy člověka včlenit se do většího společenství. Představuje přání, cíle a naděje, humanistické a filantropické podnikání, kluby, společenské skupiny. Lidé, kteří nám pomáhají a ovlivňují naše záležitosti, patří do jedenáctého domu.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: objektivní posudky, které přinesou schopnost nalézt emocionální a psychologický soulad; přátelství; schopnost dosáhnout určených cílů.
 
Dvanáctý dům symbolizuje podvědomí, citové záležitosti a tajemství. Je to oblast potíží pramenících z neviditelných zdrojů a omezení. Vztahuje se na emocionální problémy, tajné nepřátele, nepravdy a těžkosti, které musíme překonávat. Je to dům mimo hlavní tok života, který dovoluje duši hledět na svět s odstupem. Vzdaluje nás od každodenního života a přináší touhu po jednotě s vyšší realitou. Má spojení s vězením, nemocnicemi, a jinými institucemi, které nás izolují od společnosti. Někdy se mu připisuje i bezdětnost.
Naznačuje způsob, kterým se bude projevovat: morální a duchovní síla; chování za těžkých okolností; schopnost oddálení od vnějšího světa, změny a rozvoje.

Z webu: Duchovno

Poslední úprava stránek: 12. března 2011